Từng bước triển khai và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, đẩy nhanh tốc độ phát triển. Lấy lợi thế tương đối làm phương châm hành động, huy động mọi nguồn lực để ổn định các sản phẩm chủ lực và phải sử dụng sức cạnh tranh có hiệu quả trong thương trường.

Không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào mọi lĩnh vực của Công ty, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của thành phẩm . Phát huy sức mạnh tập thể, sự đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động để tạo bước đột phá phát triển của Công ty.